ទិញ Representitive

ជាមួយនឹងបទពិសោធជាង 20 ឆ្នាំនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ, យើងមានសមត្ថភាពដើម្បីមានឥរិយាបទជាតំណាងរបស់អតិថិជនដើម្បីទិញទំនិញនាំចេញនិងការប្រមូលនិងផ្តល់នូវក្នុងប្រទេសចិនបានត្រួតពិនិត្យមុនពេលជាមួយនឹងការនាំចេញសេវា។


WhatsApp Online Chat !